Vyplňte jednoduchou nezávaznou přihlášku k energetické soutěži a o vaše úspory za elektřinu a plyn se už postaráme my.


Zavřít

Ochrana osobních údajů

Klient zadáním svých údajů a zakliknutím souhlasu uděluje výslovný souhlas se zpracováním, zejména shromažďováním, uchováváním a zveřejňováním veškerých svých osobních údajů, které poskytl Zpracovateli.

Před udělením tohoto souhlasu byl Klient poučen o tom, že předmětem zpracování budou veškeré osobní údaje předané Zpracovateli v souvislosti se zajištěním služeb v oblasti optimalizace nákladů na dodávky elektrické energie a/nebo zemního plynu, a to na základě Plné moci udělené Klientem Zpracovateli a/nebo Rámcové smlouvy o poskytování služeb (Přihlášky) uzavřené mezi Zpracovatelem jako Poskytovatelem a Klientem jako Přistupitelem, zejména pak jméno a příjmení, případně titul Klienta, datum narození nebo rodné číslo Klienta, adresa bydliště Klienta, kontaktní údaje Klienta (telefonní kontakt/-y a emailová adresa), jakož i údaje o dodávkách elektrické energie a/nebo plynu, které Klient odebírá (výše spotřeby, cena za komoditu).

Účelem zpracování všech Klientem poskytnutých osobních údajů je poskytování služeb související s optimalizací dodávek elektrické energie a/nebo zemního plynu, zejména zajištění výběrového řízení/aukce pro Klienta, kterého se budou účastnit dodavatelé elektrické energie a/nebo zemního plynu, zastupování Klienta při jednání s dodavateli elektrické energie a/nebo zemního plynu, a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje Klient na celou dobu platnosti a účinnosti Přihlášky a/nebo Plné moci, a to na základě svobodného, vědomého a dobrovolného projevu vůle. Před udělením tohoto souhlasu byl Klient poučen o svých právech dle §12 a §21 zákona, a dále o skutečnosti, že poskytnutí údajů z jeho strany je dobrovolné. Klient má právo na přístup k osobním údajům a na změnu osobních údajů. Klient má dále právo na přístup k informacím o zpracovávání jím poskytnutých údajů - na žádost Klienta Zpracovatel pravdivě informuje Klienta o účelu zpracovávání, kategoriích, zdrojích, povaze automatizovaného zpracovávání a příjemcích jeho údajů. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporus ochranou jeho soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem nebo jsou tyto údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovávání, může požádat Zpracovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu, zejména o provedení opravy, doplnění, blokování nebo likvidaci jeho údajů. Nebude-li Klientovi vyhověno, může se za účelem sjednání nápravy obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správcem údajů poskytnutých ze strany Klienta je Zpracovatel, který může jejich zpracováním pověřit v souladu s § 6 zákona další zpracovatele, s čímž Klient souhlasí. Dále mohou být poskytnuté údaje zpracovávány jinými osobami ve smyslu § 14 zákona na základě smlouvy se správcem nebo Zpracovatelem. Správce, jeho zpracovatelé, popř. jiné osoby ve smyslu § 14 zákona, budou osobní údaje Klienta zpracovávat manuálně, v automatizovaně vedené databázi, v rozsahu a k účelu vymezeném výše. Osobní údaje Klienta mohou být zpřístupněny či sdělovány obchodním zástupcům Zpracovatele, smluvním partnerům Zpracovatele, zpracovatelům Správce a jiným osobám ve smyslu § 14 zákona ve smluvním vztahu se správcem údajů nebo jeho zpracovatelem.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly Klientem poskytnuty. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.

Klient prohlašuje, že byl ze strany Zpracovatele informován o možnosti předání jím poskytnutých osobních údajů jinému správci, a to v souladu a za podmínek § 5 odst. 6 zákona, za účelem nabízení obchodu a služeb, a s tímto výslovně souhlasí. V případě, že Klient požaduje provést úplný výmaz jeho údajů, resp. odejmout svůj souhlas se zpracováváním jeho údajů, je povinen požádat o tento úkon písemně Zpracovatele, který zajistí, aby poskytnutá data nebyla jakýmkoli způsobem dále zpracovávána.

Klient souhlasí s telefonickým kontaktem ze strany Zpracovatele v případě nedokončení Přihlášky po překročení do 2. kroku Přihlášky za účelem telefonní podpory s vyplněním. Klient bere na vědomí, že celková úspora počítaná ve 2. kroku Přihlášky je orientační a vychází z klientem zadaných parametrů. Přesný výpočet je možné získat zdarma po dodání poslední roční faktury za vyúčtování elektřiny a plynu na adresu info@terragroup.cz.